فـروشگاه اینتـرنتی

اخبار

الکترود سختکاری PHILHARD KH-10CR, E6-UM-55-GP مارک Philarc فیلارک

الکترود سختکاری PHILHARD KH-10CR, E6-UM-55-GP مارک Philarc فیلارک

الکترود سختکاری PHILHARD KH-10CR, E6-UM-55-GP مارک Philarc  فیلارک

 

Standards: AWS/ASME         None

                     DIN                       E6-UM-55-GP                  

                     JIS                          None                  

 

خواص:

الکترود ضد سایش E4-Um-60-ST, PHILHARD HSS 690 مارک Philarc فیلارک

الکترود ضد سایش E4-Um-60-ST, PHILHARD HSS 690 مارک Philarc فیلارک

الکترود ضد سایش E4-Um-60-ST, PHILHARD HSS 690 مارک Philarc فیلارک

 

Standards: AWS/ASME         EFe-5B

                     DIN                       E4-Um-60-ST                 

                     JIS                          None                 

 

خواص:

الکترود سختکاری DF2B-600-B, PHILHARD 610LH مارک Philarc فیلارک

الکترود سختکاری DF2B-600-B, PHILHARD 610LH مارک Philarc  فیلارک

الکترود سختکاری DF2B-600-B, PHILHARD 610LH مارک Philarc  فیلارک

 

Standards: AWS/ASME         None

                     DIN                       None                  

                     JIS                         DF2B-600-B                  

 

خواص:

الکترود سختکاری E10-UM-60-R, PHILHARD 6006 مارک Philarc فیلارک

الکترود سختکاری E10-UM-60-R, PHILHARD 6006 مارک Philarc فیلارک

الکترود سختکاری E10-UM-60-R, PHILHARD 6006 مارک Philarc فیلارک

 

Standards: AWS/ASME         EFeCr-A1

                     DIN                       E10-UM-60-R                  

                     JIS                         None                  

 

خواص:

الکترود سختکاری PHILHARD 711, E10-UM-60-GRZ مارک Philarc فیلارک

الکترود سختکاری PHILHARD 711, E10-UM-60-GRZ مارکPhilarc  فیلارک

الکترود سختکاری PHILHARD 711, E10-UM-60-GRZ مارک Philarc  فیلارک

 

Standards: AWS/ASME         EFeCr-AL1

                     DIN                       E10-UM-60-GRZ                 

                     JIS                         None                 

 

خواص:

الکترود ضد سایش E1-UM-400, PHIL400LH مارک Philarc فیلارک

الکترود ضد سایش E1-UM-400, PHIL400LH مارک Philarc  فیلارک

الکترود ضد سایش E1-UM-400, PHIL400LH مارک Philarc  فیلارک

 

Standards: AWS/ASME         None

                     DIN                       E1-UM-400                 

                     JIS                         DF2A-450-B                 

 

خواص:

الکترود برنز ECuSu-C مارک Philarc فیلارک

الکترود برنز ECuSu-C مارک Philarc فیلارک

الکترود برنز ECuSu-C مارک Philarc فیلارک

 

Standards: AWS/ASME         ECuSu-C

                     DIN                       S-Cu Sn7                 

                     JIS                         DCuSuB                 

خواص:

الکترود چدن ENiCl, PHILCAST Ni مارک Philarc فیلارک

الکترود چدن ENiCl, PHILCAST Ni مارک Philarc  فیلارک

الکترود چدن ENiCl, PHILCAST Ni مارک Philarc  فیلارک

 

Standards: AWS/ASME         ENiCl

                     DIN                       ENi-G3                    

                     JIS                         DFCNi                    

 

خواص:

الکترود سختکاری DF2B-600-B, PHILHARD 610LH مارک Philarc فیلارک

الکترود سختکاری DF2B-600-B, PHILHARD 610LH مارک Philarc  فیلارک

الکترود سختکاری DF2B-600-B, PHILHARD 610LH مارک Philarc  فیلارک

 

Standards: AWS/ASME         None

                     DIN                       None                   

                     JIS                         DF2B-600-B                   

 

خواص:

الکترود سختکاری PHILHARD KH-10CR, E6-UM-55-GP مارک Philarc فیلارک

الکترود سختکاری PHILHARD KH-10CR, E6-UM-55-GP مارک Philarc  فیلارک

 

Standards: AWS/ASME         None

                     DIN                      E6-UM-55-GP                 

                     JIS                       None                 

 

خواص:

صفحه‌ها

پیشنهاد برای شما